Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Sekretariat / Programy

Programy

 Nasze przedszkole pracuje w oparciu o programy:

 

ku dziecku

„Ku dziecku” to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku w oparciu o serię „Entliczek pentliczek”.

Z przyjemnością przedstawiamy nowy program edukacji przedszkolnej „Ku dziecku” nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

 

entliczek 2

„Entliczek, pentliczek”. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków(czterolatków i pięciolatków).

Zawiera ciepłe i pełne przygód opowiadania, zabawne wierszyki ortofoniczne i zagadki, bogate w treści wychowawcze i pełne humoru inscenizacje. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia nawiązują do kolejnych kręgów tematycznych, rozwijają i utrwalają umiejętności dzieci. Kolejne elementy pakietu rozszerzają tematykę podjętą w książce o ciekawe i zabawne pomysły plastyczno-techniczne, które nauczyciel może w dość prosty sposób zrealizować z pięciolatkami

 

nasze przedszkole

„Nasze przedszkole” to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.

Jego celem jest wielostronny rozwój przedszkolaków. Jest on nasycony fantazją i humorem, co sprawia, że dzieci mogą uczestniczyć w edukacyjnych zabawach w pełnej radości atmosferze odkrywania świata i własnych możliwości.
Różnorodność ujęć wszystkich aspektów związanych z wychowaniem, choć trudna do ogarnięcia i wnikliwej interpretacji, wskazuje na ogromne zainteresowanie rozwojem człowieka na każdym etapie jego życia. Wyjątkowym z pedagogicznego punktu widzenia okresem rozwojowym jest wiek przedszkolny, kiedy to po raz pierwszy w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy, planowy i systematyczny dziecko poddawane jest wielorakim oddziaływaniom.


oraz w oparciu o plany i harmonogramy opracowane przez nauczycielki:

 • Plan adaptacyjny dzieci młodszych - realizowany od 2007 roku
 • Plan współpracy z rodzicami - realizowany od 2005 roku
 • Harmonogram realizacji edukacji ekologicznej - realizowany od 2004roku
 • Harmonogram realizacji koła plastycznego - realizowany od 2003 roku
 • Plan pracy koła badawczego Klubu Małego Odkrywcy - realizowany od 2008 roku
 • Plan pracy koła teatralnego - realizowany od 2009 roku
 • Plan pracy koła dziennikarskiego - realizowany od 2009 roku
 • Plan pracy edukacji zdrowotnej - realizowany od 2009 roku
 • Plan pracy koła muzycznego - realizowany od 2009 roku

W celu wzbogacenia wiadomości i umiejętności dzieci nauczycielki z naszego przedszkola opracowały harmonogramy i plany działań autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną i realizowanych w placówce.

 1. Harmonogram realizacji edukacji ekologicznej opracowany przez mgr Alinę Łopato i mgr Urszulę Szóstko Głównym celem programu jest uświadomienie różnorodności i współzależności organizmów na ziemi, doprowadzenie do świadomej ochrony środowiska w jakim żyjemy, m.in. przez dbanie o czystość, segregacja śmieci, okazywanie szacunku zwierzętom i roślinom. 
 2. "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom" - Plan współpracy z rodzicami ukazujący formy i sposoby takiej współpracy oraz płynące z niej korzyści opracowany został przez mgr Alinę Łopato i mgr Justynę Chwesiuk; Oto główne cele tego programu: - przedstawienie rodzicom różnych form współpracy w celu lepszego poznania potrzeb i możliwości służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka, - angażowanie rodziców do wspierania dziecka w jego rozwoju, - ukazanie korzyści wynikających z aktywnej współpracy rodziców z nauczycielkami, - dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego, - wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, - pozyskanie i aktywizowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, - promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 
 3. "Pierwsze kroki w przedszkolu" - plan adaptacyjny realizowany w grupach młodszych opracowany przez mgr Joannę Broniszewską Hyży, mgr Annę Bakłażec, mgr Alinę Wiszowatą. Oto główne cele tego programu: - ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom - przedszkole; - skrócenie okresu adaptacji do przedszkola; - obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu placówki; - nawiązanie relacji z rodzicami, które maja ułatwić dalszą współpracę; - integracja rodziców wewnątrz grupy; - uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka; - stymulowanie rozwoju małego dziecka w celu budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”; 
 4. "Przedszkolna Akademia Sztuki" - harmonogram realizacji koła plastycznego opracowany przez mgr Joannę Broniszewską Hyży Głównym celem programu jest zapewnienie maksimum wiadomości i przeżyć potrzebnych do rozwijania ich osobowości twórczej, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności plastycznych.
 5. "Klub Małego Odkrywcy" - plan realizacji koła badawczego opracowany przez mgr Iwonę Dowgier i mgr Martę Kosior. Głównym celem planu jest zapewnienie Stawianie i rozwiązywanie problemów, pozwalających na poszukiwanie, odkrywanie i tworzenie (zdobywanie dostępnej im wiedzy). Maksymalizowanie szans rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i działaniowego dziecka. Rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty. Przygotowanie do wymagań przyszłości.
 6. "Koło teatralne" - plan pracy koła opracowany przez mgr Martę Kosior.
 7. "Koło dziennikarskie" - plan pracy opracowany przez mgr Iwonę Dowgier i mgr Martę Kosior.
 8. "Koło muzyczne" - plan pracy opracowany przez mgr Alinę Wiszowatą. Celem ogólnym pracy w utworzonym kółku muzycznym jest rozwój muzyczny dzieci oraz uczynienie młodego człowieka aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Celem jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej oraz odczuwania jej piękna .
 9. "Żyjmy zdrowo wesoło" - plan pracy edukacji zdrowotnej opracowany przez mgr Alinę Wiszowatą. Celem ogólnym jest troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań

Przedszkole przystąpiło do "Klubu Czytających Przedszkoli" opartego na akcji Cała Polska czyta dzieciom.

 
Na zebraniu ogólnym z rodzicami w roku szkolnym 2004/2005 zapoznałyśmy rodziców z akcją głośnego czytania dzieciom realizowaną w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom". Wprowadzając – w grupach w przedszkolu – nawyk codziennego czytania (min. 20 minut) zauważyłyśmy lepszy rozwój mowy dziecka, pamięci i wyobraźni, wrażliwości i empatii. Powstała lepsza więź między nauczycielem a wychowankiem, wzrost poczucia humoru i wiary we własne siły. Zauważyłyśmy również pozytywne zmiany u dzieci w trakcie zabaw i kontaktów rówieśniczych. Zaczęły operować nowym słownictwem, bogactwem znaczeń, dźwięków i skojarzeń. Dzieci chętniej wyrażają słowami to, co myślą, czują, przeżywają, co je bawi, dziwi albo przeraża.


Książki do czytania dzieciom dobierane były według kanonu ustalonego przez fundację. Uwzględniono w nich ich percepcję, cechy osobowości, wrażliwość emocjonalną czy zainteresowania poznawcze. W miarę możliwości zapraszałyśmy chętnych rodziców do spotkań z dziećmi, w trakcie których to właśnie oni wcielali się w rolę lektora. Była to świetna zabawa dla rodziców jak i dzieci. W trudnej roli lektorów pojawili się w przedszkolu przedstawiciele władz miasta, Ośrodka Kultury oraz młodzież z Gimnazjum w Wasilkowie.


Rada Pedagogiczna Przedszkola, doceniając znaczenie głośnego czytania dzieciom stwierdziła, że jest ono tak ważne - jak codzienne przytulanie dziecka i okazywanie mu miłości. Dlatego postanowiła na stałe wpisać głośne czytanie dzieciom w przedszkolu jako element naszej pracy. Edukacja literacka i czytelnicza zostaje jednym z zadań do realizacji w planie pracy przedszkola na lata 2004/2007.

Wszystkim składamy wyrazy podziękowania za włączenie się do akcji "Cała Polska Czyta dzieciom". Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodzin do włączenia się do tej - jakże potrzebnej akcji.

 

Program profilaktyczny "Bezpieczny przedszkolak"
Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia i wrażliwość emocjonalna. Wszystko to stwarza korzystne warunki do osiągnięci pozytywnych efektów zamierzonych działań. Jednak żeby przyswoiło ono sobie określone normy zachowań i stosowało je w życiu, należy poddawać je przez dłuższy czas odpowiednim działaniom wykorzystując do tego każdą nadarzającą się okazję.


Naczelną sprawą w życiu każdego przedszkolaka jest bezpieczeństwo. Zwraca się na nie szczególną uwagę podczas zabaw, zajęć, posiłków, wycieczek i spacerów. Stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa wymaga konkretnych działań zapobiegawczych podejmowanych przez nauczycieli, poczynając od przedszkola przez szkołę podstawowa i ponad podstawową. Powinny one skupiać się na pokazaniu potencjalnych zagrożeń czyhających na nas oraz na wyrabianiu umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwej decyzji.

 

Nasze przedszkole przystąpiło od grudnia 2004 r. do programu dydaktycznego „Bezpieczny przedszkolak" w obszarze prewencji zagrożeń. Program powstał dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku z Wydziałem Prewencji KW w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku i Kuratorium Oświaty, Fundacją „Dzieci Niczyje".
Zgodnie z dydaktyczną zasadą rozszerzania wiedzy program podzielono na poziomy (na przykładzie „ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku"). Tematyka zawarta na poszczególnych poziomach adresowania jest do konkretnych grup wiekowych przedszkolaków - tj. poziom I - dzieci 4 letnie, poziom II - dzieci 5 letnie, poziom III -dzieci 6 letnie.


Zawarte w nim zostały następujące zagadnienia:

 • Trudne słowo - bezpieczeństwo.
 • Sam dbam o własne bezpieczeństwo - zasady zachowania na terenie przedszkola, na podwórku i w domu.
 • Mój przyjaciel - policjant.
 • Uczę się zasad ruchu drogowego.
 • Unikam tego co niebezpieczne: kontakt ze zwierzętami, woda, urządzenia i instalacje elektryczne i gazowe, niebezpieczne zabawy.
 • Umiem pomagać.
 • Obcy - niebezpieczny.

Program będzie realizowany w grupach dzieci 3,4 i 5-letnich. Zawiera on również treści dotyczące edukacji rodziców i nauczycieli.

Najważniejsze dla nas są podmiotowość i dobro dziecka, jego zdrowie, wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

 

Sukcesem nas wszystkich, a zwłaszcza nauczycielek prowadzących grupę jest to, że dzieci po czterech latach edukacji przedszkolnej :

 • mają dobry kontakt z rówieśnikami i z osobami dorosłymi - umieją współdziałać w zespole;
 • są samodzielne w samoobsłudze;
 • zrównoważenie emocjonalne, zdyscyplinowanie;
 • są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym;
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych.

Przejdź do góry