Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Sekretariat / O nas

O nas

Nasza WIZJA to stworzenie takich warunków, aby każde dziecko:

 • osiągnęło optymalny poziom rozwoju i samodzielności
 • czuło się kochane i akceptowane
 • mogło rozwijać aktywność twórczą
 • działania przedszkola i domu były skoordynowane, a rodzice byli naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami

 

Nasze przedszkole powinno zapewniać każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwości nauki języków obcych, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczych działań dzieci.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przyzwyczajanie dzieci do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata
 • Otwarcie na potrzeby i propozycje dzieci, rodziców i środowiska
 • Stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci, zaspokajanie ich potrzeby, wspieranie w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
 • Uczenie dzieci tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Umożliwianie wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
 • Wychowanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie w różnych sytuacjach
 • Kadra przedszkola posiada pełne kwalifikacje, ciągle doskonali swoje umiejętności, jest innowacyjna i twórcza
 • Całe społeczeństwo naszego przedszkola patrzy z optymizmem w przyszłość


Nasza MISJA to tworzenie przedszkola: bezpiecznego i przyjaznego dzieciom i rodzicom; dostosowanego do oczekiwań dziecka, rodziców i środowiska
dysponującego bogatą bazą dydaktyczną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka zgodnie z jego możliwościami
promującego zachowania prozdrowotne i proekologiczne;- rozwijającego więź emocjonalną i poczucie wspólnoty z rodziną i regionem
zapewniającego osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 


„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”

 

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, aby czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli. Będziemy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców oraz ich aktywne włączenie się w realizację przyjętych zadań. Przedszkole zadba również o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz szacunek dla innych.

Główne CELE naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej to:

 • realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • stwarzanie atmosfery radości i życzliwości, zapewnienie bezpieczeństwa
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i pozytywnego obrazu siebie
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozwijanie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 • współdziałanie z rodzicami
 • zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Sukcesem nas wszystkich, a zwłaszcza nauczycielek prowadzących grupę jest to, że dzieci po trzech latach edukacji przedszkolnej:

 • mają dobry kontakt z rówieśnikami i z osobami dorosłymi - umieją współdziałać w zespole
 • są samodzielne w samoobsłudze
 • zrównoważone emocjonalnie, zdyscyplinowane
 • są dojrzałe do podejmowania nauki szkolnej pod względem intelektualnym, psychofizycznym i społecznym
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych

Przejdź do góry