Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Broniszewska Hyży, e-mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7185501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 24 oraz w budynku filii ul. Polna 1/4c.

W skład przedszkola wchodzą róznież: punkt przedszkolny Bajkowy Dom w Jurowcach oraz punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach. Oba punkty mieszczą się w budykch szkół filialnych Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

 

Budynki częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W jednym budynku znajduje się schodołaz (Sienkieiwcza), w drugim (Polna) trzeba pokonać schody. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd na wózkach.
Jeden z budynków jest dwukondygnacyjny (ul. Polna) bez windy. Przedszkole wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. Podmiot
zapewnia dostęp wizualny, brak oznaczeń dodatkowych. Dostępny jest personel przedszkola udzielający wszelkiej pomocy. Dyrektor jednostki upoważnia do wejścia z psem asystującym.
Dostępność tłumacza migowego w ciągu 24 godzin.

 


Przejdź do góry