Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego”

 

 

 

 

 Na dole strony znajdziecie Państwo opisy i zdjęcia wszystkich zajęć zajęć realizowych w ramach projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami realizowych zajęć. 

 

 W roku szkolnym 2022/2023 realizowany był w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego”.

Celem projektu było upowszechnienie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

W wyniku realizacji projektu:

 • Zostało utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • Stworzono 18 nowych etatów pracy, w tym 10 nauczycieli, 3 pomoce nauczyciela, 3 woźne oddziałowe, 2 pomoce kuchenne,
 • 382 dzieci w ramach programu zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne,
 • 20 nauczycieli objęto wsparciem w programie, w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz 2 nabyło nowe kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Projekt zakładał kreowanie wśród dzieci postaw przedsiębiorczości, propagowanie dwujęzyczności a także wykorzystanie elementów nowoczesnych technologii.

W ramach projektu rozszerzona została oferta zajęć dodatkowych. Brało w niej udział 363 dzieci. Były to:

 • Gimnastyka korekcyjna – 5 grup po 6 dzieci – 30 dzieci
 • Przedsiębiorczy Przedszkolak – 5 grup po 10 dzieci – 50 osób
 • Mały Poliglota - 5 grup po 10 dzieci- -49 osób
 • Robotyka - 5 grup po 6 dzieci – 30 dzieci
 • Rytmiczne Przedszkolaki - 7 grup po 20 dzieci – 141 dzieci
 • Przyjaciele Zippiego - 4 grupy po 20 dzieci – 65 dzieci

W czasie trwania projektu dzieci brały udział w 5 wycieczkach edukacyjnych. Zorganizowane zostały wyjazdy na przedstawianie teatralne, do kina, do Majątku Howieny, Parku Dinozaurów oraz Podlaskiego Muzeum Wsi. Zorganizowany został Festyn Na powitanie lata, w którym wzięli udział rodzice, opiekunowie oraz dzieci, które przedstawiły nabytą wiedzę i umiejętności podczas zajęć.  Celem festynu była integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego. W lipcu i sierpniu odbyły się festyny umożliwiające spędzenie wspólnego czasu razem, promowana była aktywność na świeżym powietrzu, co za tym idzie zdrowego stylu życia.

Realizację projektu poprzedził projekt  „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego”, w ramach którego zaplanowano: rozbudowę istniejącego Przedszkola przy ul. Polnej 1/4c, zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Sienkiewicza 24.

Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. W budynku przy ul. Polnej utworzona została nowoczesna sala widowiskowa, duże, jasne przestronne sale do zajęć grupowych, sala gimnastyczna, gabinety do zajęć specjalistycznych, nowoczesne zaplecze kuchenne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Znak sprawy: 1/2023

 Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie na umowę zlecenia jednego pracownika na stanowisku „Koordynator projektu”

załączniki w linku lub na dole strony:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

 

 

 ========================================================================

 

 

Szanowni Rodzice,

w związku z realizacją Projektu pn. „Nowoczesne Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF, serdecznie zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji i uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych.

Nabór trwa od momentu opublikowania niniejszej informacji do 19.09.2022 r. do godziny 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście do Biura Przedszkola „Słoneczne” lub do nauczycieli grupy. Wersje papierowe dokumentów dostępne są również w placówkach Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ulicy Sienkiewicza i Polnej. 

Załączony REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dotyczy przyjęcia dzieci do przedszkola, zgłoszenia chęci uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych oraz rekrutacji nauczycieli. Proszę o wypełnienie jedynie dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu w następujących przypadkach:

 1. Przyjęcie zgłoszenie chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych:
 • Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu (dotyczy dziecka) – Załącznik Nr 1,
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dziecka - Załącznik Nr 2,
 • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie – Załącznik Nr 3,
 • Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu - Załącznik nr 9.
 1. Rekrutacja nauczycieli:
 • Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu (dotyczy nauczyciela) – Załącznik Nr 6,
 • Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w Projekcie – Załącznik Nr 7,
 • Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu - Załącznik nr 9.

  Regulamin i załączniki w linkach lub na dole strony.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2022/2023 realizowany będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego”. 

Celem projektu jest upowszechnienie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

W wyniku realizacji projektu:

 • Zostanie utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • Stworzonych zostanie 18 nowych etatów pracy, w tym 10 nauczycieli, 3 pomoce nauczyciela, 3 woźne oddziałowe, 2 pomoce kuchenne,
 • 382 dzieci w ramach programu zostanie objęta dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne,
 • 20 nauczycieli objętych wsparciem w programie, podniesie swoje kwalifikacje oraz nabędzie nowe kompetencje, w tym 2 z nich ukończy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej.

Realizacja zadań zapewni wszechstronny rozwój dzieci z Gminy Wasilków i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i problemy  w zakresie zapotrzebowania na edukację przedszkolną. Przyczynia się również do realizacji strategii BOF w zakresie zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

Projekt zakłada kreowanie wśród dzieci postaw przedsiębiorczości, propagowanie dwujęzyczności a także wykorzystanie elementów nowoczesnych technologii.

Założeniem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych zwiększających stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wasilków. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej nastąpi dzięki rozbudowie istniejącego budynku przy ul. Polnej i stworzeniu nowych miejsc  dla 125 dzieci.

Realizację projektu poprzedził projekt  „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego”, w ramach którego zaplanowano: rozbudowę istniejącego Przedszkola przy ul. Polnej 14/c wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przy ulicy Sienkiewicza 24 poprzez dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. W placówce utworzona została nowoczesna sala widowiskowa, duże, jasne przestronne sale do zajęć grupowych, sala gimnastyczna, gabinety do zajęć specjalistycznych, nowoczesne zaplecze kuchenne. 

Realizacja obu projektów generuje korzyści społeczno - ekonomiczne:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich,
 • podniesienie ogólnego wykształcenia społeczeństwa, które jest ściśle związane z dostępem do edukacji już od najwcześniejszych etapów kształcenia,
 • zminimalizowanie dysproporcji w dostępie do usług przedszkolnych między gminą Wasilków       0a pozostałą częścią województwa,
 • poprawa warunków życia mieszkańców, czyli ulegnie skróceniu droga dzieci do przedszkola (rodzice nie będą musie odwozić dzieci do innych miejscowościach), zwiększy się dostępność do placówek publicznych, które w porównaniu do placówek prywatnych stanowią mniejsze obciążenie finansowe dla rodziców,
 • poprawi się sytuacja kobiet w gminie, dzięki możliwości powrotu na rynek pracy po okresie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.
 • By wziąć udział w rekrutacji należy pobrać z przedszkola lub ze strony internetowej placówki wniosek wraz z załącznikami i złożyć w budynku przy ul. Sienkiewicza 24. Nie przyjmujemy wniosków on line. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie podana w dniu 29 marca 2022 r. na stronie internetowej placówki.

  Opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową w przedszkolu wynosi 1 zł. za godzinę. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest  w godzinach 7.30-12.30. Opłata za żywienie wynosi 9 zł. za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

  W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta zajęć dodatkowych. Będą to:

  • Gimnastyka korekcyjna – 5 grup po 6 dzieci
  • Przedsiębiorczy Przedszkolak – 5 grup po 10 dzieci
  • Mały Poliglota - 5 grup po 10 dzieci
  • Robotyka - 5 grup po 6 dzieci
  • Rytmiczne Przedszkolaki - 7 grup po 20 dzieci
  • Przyjaciele Zippiego - 4 grupy po 20 dzieci

  Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie przedszkola oraz w placówkach: https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/p,7,rekrutacja

 

Artykuły

Robotyka

2023-02-21

Robotykajest dziedziną, która znajduje się na styku informatyki oraz techniki, a bardzo przydatne w zrozumieniu wszystkich procesów i nabyciu umiejętności okazują się zdolności analityczne. Tym bardziej warto nią zainteresować najmłodszych. Głównym celem programu „Robotyka dla Smyka” jest stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci, a także przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.

Czytaj więcej o: Robotyka

Rytmiczne przedszkolaki

2023-02-14

Celem głównym zajęć rytmicznych jest umiejętność aktywnego przeżywania i odzwierciedlania muzyki za pomocą tego, co jest najbardziej naturalne dla dziecka – ruchu. 

Czytaj więcej o: Rytmiczne przedszkolaki

Przyjaciele Zippiego

2023-02-13

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program składa się z sześciu części, z których każda obejmuje cztery spotkania i dotyczy innych zagadnień.

Czytaj więcej o: Przyjaciele Zippiego

Gimnastyka korekcyjna

2023-02-13

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia, podczas których wykonywane są specjalne zestawy ćwiczeń. Taka aktywność ma na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad postawy.

Czytaj więcej o: Gimnastyka korekcyjna

Mały Poliglota

2023-02-12

Na zajęciach z języka hiszpańskiego, realizowanego w ramach projektu Mały Poliglota, przedszkolaki doskonaliły umiejętności językowe podczas zabaw ruchowych, zadań plastycznych oraz z pomocą tańców i piosenek.

Czytaj więcej o: Mały Poliglota

Przedsiębiorczy Przedszkolak

2023-02-12

Na zajęciach z Przedsiebiorczego Przedszkolaka realizowane były tematy związane z mała ekonomia. Dzieci dowiedziały się kim jest człowiek sukcesu, co to znaczy mieć plan na własny biznes.

Czytaj więcej o: Przedsiębiorczy Przedszkolak


Przejdź do góry