Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Innowacja patriotyczna „Moja mała i duża Ojczyzna”

Jestem przedszkolakiem, niewiele lat mam

                                                                             O naszej Ojczyźnie dziś opowiem Wam.

 

Autorzy: mgr Alina Łopato, mgr Paulina Trybułowska

Innowację realizuje 13 grup z Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie

Termin realizacji: 25.09.2019r. - 30.05.2020 r.

 

     Innowacja pedagogiczna „Moja mała i duża Ojczyzna” w nowatorski sposób rozszerza treści programowe z zakresu edukacji patriotycznej o tematykę związaną z miejscowością (Wasilków), naszym regionem (Podlasie) i Ojczyzną - Polską, przez co urozmaica ofertę edukacyjną naszego przedszkola.

Poznając swój kraj, kultywując i obchodząc święta narodowe dzieci będą miały możliwość aktywnego poczucia przynależności narodowej i utwierdzą się w przekonaniu, iż są Polakami. Podczas organizowanych spotkań, uroczystości i wycieczek, przedszkolaki odkryją nasze dziedzictwo, które mamy nadzieję, przyczyni się w przyszłości do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa, a także wzbudzi w nich poczucie współodpowiedzialności za losy naszego miasta, regionu i Polski.

      Głównym i nadrzędnym zadaniem prowadzonych działań jest zatem zapoznanie dzieci z pięknem tradycji i zwyczajów ludowych Wasilkowa, Podlasia i Polski, a także budzenie w nich dumy i patriotyzmu lokalnego, regionalnego oraz narodowego.

 

      Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów:

-  zapoznanie dzieci z miejscowością w której mieszkają oraz jej okolicami;

-  uwrażliwienie na piękno naszego regionu;

-  zapoznanie z obrzędami i zwyczajami ludowymi kultywowanymi w środowisku lokalnym;

-  zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych;

-  integracja ze środowiskiem lokalnym, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby otoczenia;

-  kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa;

-  wzbudzanie patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej;

-  rozwijanie świadomości narodowej.

 

Treści edukacyjne zebrane są w cztery obszary tematyczne

 

   Wasilków - moje miasto

   Podlasie

   Jestem Polakiem

   Tradycje bożonarodzeniowe

  Wiosna i tradycje wielkanocne

 

     Przewidujemy, iż poprzez realizowaną przez nas innowację nastąpi:

-  poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,

-  zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci,

-  przełamanie nieśmiałości wśród dzieci,

-  integracja dzieci z różnych oddziałów oraz grup wiekowych,

-  poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

-  kształtowanie patriotyzmu,

-  wytwarzanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty i więzi z regionem i narodem,

-  kształtowanie tolerancji, poszanowania inności, otwartości na nowe kultury,

-  zapoznanie z tradycjami i zwyczajami świątecznymi.


Przejdź do góry