Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

Konto Rady Rodziców: 37 1930 1624 3460 0439 2040 0001. 

E-mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 21 sierpnia 2019

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie:
1.Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora przedszkola ul. Sienkiewicza 24, gabinet wicedyrektora przedszkola
ul. Polna 1/4c
2.Godziny przyjmowania interesantów:
•Poniedziałek: 7.30 - 16.00, wtrorek, środa, czwartek, piątek:7.00 - 15.00
•psycholog : w godzinach pracy psychologa,
3.Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 
•Interesantów przyjmuje dyrektor, zastępca dyrektora, psycholog oraz pracownicy administracji.
•Sekretariat Przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw
•Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
•Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
•Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym
wykazem akt.
•Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
•Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

1.Sprawy administracyjne:

•wydawanie zaświadczeń,
•wydawanie duplikatów,
2.Sprawy kadrowe: 
•sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3.Sprawozdawczość:
•raporty,
•sprawozdania,

4.Archiwum:
•akta osobowe pracowników,
•dzienniki zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych i nauczania indywidualnego,
•protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
•protokoły Rady Rodziców,
•księga zarządzeń dyrektora przedszkola,

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Sposób załatwiania spraw
Data utworzenia:2016-05-17
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:407
Rejestr zmian: