Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Co nas wyróżnia jako przedszkole promujące zdrowie ?

 

Nasze przedszkole realizuje ideę Szkół Promujących Zdrowie od 2009 r. W ciągu siedmiu lat staraniem wszystkich pracowników  działamy w kierunku poprawiania warunków i przymnażania szeroko rozumianego zdrowia i dobrego samopoczucia naszych wychowanków i całej społeczności. Sieć SzPZ określiła własne standardy, do realizacji których jesteśmy zobligowani. Każda placówka realizuje je podejmując własne działania wynikające z jej potrzeb i zauważonych problemów. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie może pochwalić się osiągnięciami, które wyróżniają nas jako placówkę promującą zdrowie.

W przedszkolu podejmowane są spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia już od kilku lat. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci SzPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.

W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu opracowano i zrealizowano wyjątkowo dużo własnych pomysłów. Nauczycielki realizują własne projekty edukacyjne, programy i innowacje.

Całe przedszkole –czyli wszystkie grupy realizują projekt edukacyjny „To co ważne i cenne”. Projekt ten został opracowany na wniosek zespołu promocji zdrowia. Zakłada on wprowadzanie przedszkolakolaków w świat wartości uniwersalnych, nauczanie co oznaczają poszczególne wartości i jak można je realizować. Tematyka ta pozornie mało związana z tradycyjnie rozumianym zdrowiem, bardziej odnosi się do psycho –społecznego aspektu zdrowia. Chcemy przekazać dzieciom, dlaczego wartości są ważne i w jaki sposób je realizować. Na zajęciach poświęconych konkretnym uniwersalnym wartościom, takim jak szacunek, odpowiedzialność, odwaga czy mądrość pomagamy dzieciom lepiej zrozumieć istotę każdej z wartości, zastanowić się nad konsekwencjami jej stosowania i zaniechania, poznać sposoby jej praktykowania. Wartości wpływają na jakość życia.

Wszystkie grupy przedszkolne realizują innowację pedagogiczną „Mały czytelnik” która ma rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci, zachęcić do czytania wspólnie z rodzicami oraz przywrócić należne miejsce temu sposobowi spędzania czasu. Naszym celem jest zachęcenie jak największej liczby dorosłych do czytania dzieciom.

W dwóch budynkach przedszkola działają grupy gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej prowadzone przez nauczycielki, które opracowały innowację pedagogiczną „Gimnastyka to zabawa -korygowanie wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym”.

Dwa oddziały przedszkolne: „Bajkowy Dom” w Jurowcach oraz „Przedszkolak” w Sochoniach realizują program autorski „Rodzina jako partnerzy i współtwórcy pracy grupy przedszkolnej”. Program zakłada jeszcze pełniejsze zaangażowanie rodziców w sprawy wychowania i w życie placówki oraz zmianę świadomości pedagogicznej rodziców.

W grupie trzylatków realizowany jest program edukacyjny „Przytulanka dla przedszkolaka”  który wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa najmłodszych dzieci, daje im namiastkę domu kiedy przebywają poza nim, wpływa też na ich poczucie własnej wartości.

Koło dziennikarskie działa w oparciu o innowację pedagogiczną „Klub małego dziennikarza”. Dzieci samodzielnie przygotowują i przeprowadzają wywiady, tworzą opowieści, komiksy. Wytwory ich pracy zamieszczane są w gazetce „Świat przedszkolaka”.

Na kole matematycznym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w oparciu o program autorski „Słoneczna matematyka”.

Koło ekologiczne rozwija zainteresowania światem przyrody przez obserwacje i doświadczenia. Nauczycielki napisały program autorski „Z przyrodą za pan brat”.

Jedna z grup przedszkolnych uczy się znaków i języka migowego na pdst programu autorskiego „Raz, dwa, trzy –migasz ty”.

W przedszkolu realizowany jest jeszcze program autorski „Koło sportowe” oraz drugi program koła muzyczno –ruchowego.

Jest to imponujące liczba pomysłów realizowanych przez nauczycielki. Większość projektów edukacyjnych zakłada pełną współpracę z rodzicami w realizowaniu podjętych tematów. Wspaniała, szeroka współpraca z rodzicami to kolejna cecha, która nas wyróżnia. Rodzice chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, angażują się w życie grupy, wspierają nas bogatym sponsoringiem. Różne działania w grupach wymagają udziału rodziców, przygotowania i przyniesienia specjalnych materiałów lub produktów. Zwykle żadna  z próśb nie pozostaje bez odpowiedzi. Zapraszamy rodziców aby czytali w grupach książeczki dla dzieci. Często występują w roli ekspertów lub przychodzą opowiedzieć o tym, czym zajmują się w pracy. Zdarza się, że przygotowują interesujące zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Pomysłowość i zaangażowanie pracowników a także atmosfera panująca w przedszkolu sprawia, że jest to dobre miejsce w którym rodzice mogą spokojnie zostawić swój największy skarb. A dzieci z właściwą sobie radością przychodzą tu aby bawić się i uczyć w miejscu znanym, bezpiecznym i ciepłym.

03.05.2017

Alina Wiszowata    

 


Przejdź do góry