Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Placówka promująca zdrowie

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie – przedszkolem promującym zdrowie

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie od wielu lat realizuje koncepcję Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ). W roku 2009 podjęliśmy decyzję o realizacji idei Szkoły Promującej Zdrowie oraz rozpoczęliśmy starania o przyjęcie do sieci SzPZ. W ciągu dwóch lat zapoznaliśmy się z ideą oraz zasadami tworzenia przedszkola promującego zdrowie oraz podjęliśmy działania zmierzające do poprawy samopoczucia i warunków prozdrowotnych całej społeczności przedszkola. Od 2011r możemy pochwalić się przynależnością do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Kolejne dwa lata działań polegających na diagnozowaniu potrzeb oraz umiejętnym rozwiązywaniu problemów zostało uwieńczone nadaniem naszej placówce zaszczytnego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie w maju 2013r.

W koncepcji Szkół Promujących Zdrowie w placówce powołuje się zespół promocji zdrowia który podejmuje planowe i długofalowe działania w kierunku promocji zdrowia. Zdrowie w tej koncepcji rozumiane jest szeroko. Zdrowie traktowane holistycznie obejmuje wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny oraz duchowy. Zespół promocji zdrowia swoimi działaniami zmierza do poprawy samopoczucia członków społeczności w tych wszystkich aspektach. Członkami społeczności przedszkolnej są nie tylko dzieci przedszkolne. Należą do niej wszyscy pracownicy przedszkola (nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni) a także rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

Kilka informacji o sieci SzPZ

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program ten rozwijany był w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów. W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.W województwie podlaskim w grudniu 2015 r było 60 szkół (i innych placówek) należących do sieci.

 

Przyjęty model SzPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.


Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

W przedszkolu istnieje Zespół Promocji Zdrowia do którego należą pracownicy (nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni) a także rodzice. Wspólnie staramy się dostrzec co można poprawić w naszej placówce oraz planujemy działania w tym kierunku. Współpraca rodziców, ich wsparcie i zrozumienie jest bezcenne dla działalności zespołu. Zapraszamy do współpracy, dzielenia się uwagami i sugestiami.

W bieżącym roku szkolnym (2015/16) najważniejsze działania zespołu skupiają się na realizowaniu tematyki zdrowego odżywiania się. Nauczycielki opracowały własny projekt edukacyjny w którym zaplanowano bardzo dużo działań do zrealizowania z dziećmi a także z rodzicami. W przedszkolu oprócz propagowania zdrowego stylu życia systematycznie prowadzimy działania praktyczne wśród których bardzo ważne są działania kulinarne.

W budynku przy ul Sienkiewicza promocją zdrowia zajmuje się Wioleta Kotowicz –Herrera.

koordynator zespołu Alina Wiszowata


Przejdź do góry